1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do dzieci, urodzonych w latach 2005 - 2008
 2. Edycja 2017/2018 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie w Opolu i Strzelcach Opolskich
 3. Bieżąca edycja przewidziana jest dla 500 osób (400 w Opolu, w dwóch grupach po 200 osób ) i 100 osób w Strzelcach Opolskich)
 4. Do Strzelec Opolskich mogą się rejestrować tylko osoby z powiatu strzeleckiego. O przyjęciu rejestracji decydował będzie kod pocztowy miejscowości
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uważnego wyboru miejsca rejestracji w elektronicznym formularzu. Organizator nie dopuszcza możliwości samodzielnej zmiany miejsca uczestniczenia w zajęciach po dokonaniu rejestracji.
 6. Opole i Strzelce Opolskie objęte są tym samym planem zajęć.
 7. Zajęcia będą odbywać się w soboty, najczęściej jest to trzecia sobota miesiąca w terminie od listopada 2017 do maja 2018:
  • W Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16
  • W Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23
  • Pierwsze zajęcia w tej edycji, wykład wspólny dla wszystkich uczestników, odbędą się wyjątkowo w niedzielę 19 listopada w godzinach dopołudniowych w Filharmonii Opolskiej.
 8. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 4 października 2017 r. od godz. 8.00 do 24.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 9. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka : imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy.
 10. System elektroniczny zarejestruje pierwsze 400 osób w Opolu, 100 w Strzelcach Opolskich. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo automatyczną odpowiedź o przyjęciu przez elektroniczny system zgłoszenia – nie jest to jednak tożsame z kwalifikacją dziecka do grupy! Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 12.10.2017r.
 12. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 13. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu mailowego wynikłego z błędnego adresu zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 14. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach DPO należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail. W tym przypadku do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zainteresowane osoby zostaną poinformowane e-mailem.
 15. Opłata jednorazowa za udział dziecka w zajęciach DPO wynosi 100,00 zł.
 16. O konieczności wniesienia opłaty zostaną Państwo poinformowani w e- mailu z wynikami rekrutacji (patrz pkt.11).
 17. Wpłat będą Państwo dokonywać na rachunek Politechniki Opolskiej : nr konta: 80124016331111000026512646 z dopiskiem: „DPO/imię i nazwisko dziecka” (np. DPO/Jan Kowalski). Opłatę należy uiścić do dnia 10.11.2017r.
 18. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 19. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 20. Dziecko w czasie wykładów pozostaje pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 21. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w sąsiedniej sali, w której odbywa się transmisja wykładu. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 22. Przed wykładem należy zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany każdorazowo w dniu wykładu w holu Łącznika Politechniki Opolskiej w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO każdorazowo student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie oraz okazyjnie inne materiały.
 23. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 24. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 25. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do DPO zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem ich dziecka na stronach internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO. Zezwalają również na ewentualne wystąpienia dziecka materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez uczelniane media.
 26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji poprawny adres e-mail.
 27. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej.