1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do dzieci, urodzonych w latach 2007 – 2010.
 2. Edycja 2019/2020 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie tylko w Opolu.
 3. Bieżąca edycja przewidziana jest maksymalnie dla 400 osób, (dwie grupy po 200 osób).
 4. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w terminie od listopada 2019 do kwietnia 2020:
  • w Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, Mikołajczyka 16
  • grupa I zajęcia o godz. 9.00, grupa II zajęcia o godz. 11.00
 5. W przypadku powstania tylko jednej grupy zajęcia będą się odbywać o godz. 9.00
 6. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 1 października 2019 r. od godz. 8.00 do 24.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie www.dpo.po.opole.pl
 7. Podczas elektronicznej rekrutacji należy wybrać przynależność dziecka do preferowanej grupy.
 8. W przypadku nie wskazania grupy organizatorzy będą kierować dzieci w pierwszej kolejności do grupy I ( godz. 9.00).
 9. W uzasadnionych wypadkach, na mailową prośbę rodzica/opiekuna organizator może dokonać zamiany grupy (w przypadku utworzenia dwóch grup w Opolu). W przypadku utworzenia tylko jednej grupy, osoby wpisane do grupy II zostaną przeniesieni do grupy I. .
 10. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka : imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy.
 11. Po dokonaniu rejestracji system wyśle automatyczną odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia – nie jest to jednak tożsame z przyjęciem dziecka.
 12. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 9 października 2019 r.
 13. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 14. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji.
 15. Niemożność kontaktu mailowego, a co za tym idzie, nie otrzymanie w terminie podanym w pkt. 12 maila z wynikiem rekrutacji, wynikłego z błędnego adresu podanego podczas rekrutacji zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 16. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach DPO należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail, wysyłając widomość na adres: dpo@po.edu.pl.W tym przypadku do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zainteresowane osoby zostaną poinformowane e-mailem.
 17. Opłata jednorazowa za cykl wykładów DPO wynosi 100,00 zł.
 18. O warunkach wniesienia opłaty, terminie i numerze konta zostaną Państwo poinformowani w e- mailu z wynikami rekrutacji (patrz pkt.12).
 19. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 20. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 21. Dziecko w czasie wykładów pozostaje pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 22. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 23. Przed wykładem należy każdorazowo zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany w dniu wykładu w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO każdorazowo student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie oraz okazyjnie inne materiały.
 24. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 25. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 26. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wzięcia udziału w edycji „Dziecięcej Politechniki Opolskiej”. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału w edycji DPO.
  Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wob
  • ec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przenoszenia danych.
   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@po.opole.pl.
   Wysyłając formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres organizatora edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w DPO. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronach internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO. Wyrażam zgodę na wystąpienia dziecka w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez uczelniane media.
 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów. Informacje takie będą ukazywały się na stronie www.dpo.po.opoe.pl a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji adres e-mail.
 28. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej: www.dpo.po.opole.pl