1. Organizatorem Dziecięcej Politechniki Opolskiej jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, zwana dalej Organizatorem. 
 1. Propozycja uczestnictwa w Dziecięcej Politechnice Opolskiej, dalej jako DPO jest skierowana do dzieci, urodzonych w latach 2007 – 2013 r. 
 1. Zajęcia DPO odbywać się będą wyłącznie zdalnie (online), w terminie od miesiąca listopada 2020 do miesiąca kwietnia 2021. 
 1. W przypadku odwołania stanu epidemii COVID-19, zajęcia DPO mogą odbywać się tradycyjnie, na zasadach określonych przez Organizatora.
 1. Wykłady DPO będą udostępniane raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem zamieszczonym na stronie: dpo.po.edu.pl, po uprzedniej zapowiedzi wysłanej przez Organizatora drogą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji. 
 1. Rekrutacja do DPO odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną, w dniu 22 października 2020 r., od godz. 8.00 do 24.00, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie www.dpo.po.opole.pl
 1. Określa się następujące dane niezbędne do wypełnienie formularza: 

1) dane dziecka: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,

2) dane rodzica lub opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

 1. Po dokonaniu rejestracji dziecka do DPO zostanie wysłana automatyczna odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia, która nie oznacza jednak przyjęcia dziecka do DPO. 
 1. Wyniki rekrutacji do DPO zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 28 października 2020 r.
 1. W czasie rejestracji do DPO należy bezwzględnie podać poprawny adres poczty elektronicznej niezbędny do zarejestrowania dziecka i prowadzenia późniejszej korespondencji.
 1. Nie otrzymanie w terminie podanym w pkt. 9 wiadomości elektronicznej o wyniku rekrutacji do DPO, wynikłego z podania przez rodzica lub opiekuna błędnego adresu poczty elektronicznej zwalnia Organizatora z obowiązku powiadomienia o wyniku rekrutacji oraz skutkuje usunięciem dziecka z listy DPO.
 1. Rezygnację dziecka z uczestnictwa w DPO należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: dpo@po.edu.pl. Do udziału w DPO kwalifikowane będą w takiej sytuacji kolejne dzieci z listy rezerwowej. 
 1. DPO jest bezpłatna. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy i organizacji zajęć w związku ze zmianą sytuacji epidemicznej. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej: www.dpo.po.edu.pl 
 1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Politechnika Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych osobowych: iod@po.opole.pl. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się na podstawie zgody rodzica lub opiekuna dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wzięcia udziału przez dziecko w DPO. Dane dziecka będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału dziecka w DPO. Rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:

1) żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) wycofania zgody na przetwarzanie danych;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) przenoszenia danych. 

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres DPO rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa dziecka w DPO. 
 1. Rodzic lub opiekun dziecka może także wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych Organizatora oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach filmowych i prasowych Organizatora. 
 1. DPO zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz tematów zajęć. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie www.dpo.po.edu.pl
 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do śledzenia strony internetowej DPO: www.dpo.po.edu.pl oraz do systematycznego odwiedzania strony www.dpo.po.edu.pl, na której zamieszczane będą aktualne informacje o DPO.