1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do dzieci, urodzonych w latach 2006 – 2009.
 2. Edycja 2018/2019 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie w Opolu i Strzelcach Opolskich.
 3. Bieżąca edycja przewidziana jest dla 500 osób (400 w Opolu) i 100 osób w Strzelcach Opolskich).
 4. Do Strzelec Opolskich mogą się rejestrować wyłącznie osoby z powiatu strzeleckiego. O przyjęciu rejestracji decydował będzie kod pocztowy miejscowości. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uważnego wyboru miejsca rejestracji w elektronicznym formularzu. Organizator nie dopuszcza możliwości samodzielnej zmiany miejsca uczestniczenia w zajęciach po dokonaniu rejestracji.
 5. W uzasadnionych wypadkach organizator może dokonać zamiany grupy (w przypadku utworzenia dwóch grup w Opolu) lub przeniesienia dziecka do grupy w Opolu lub w Strzelcach Opolskich. Zmiany będą dokonywane wyłącznie na podstawie mailowego zgłoszenia takiej chęci przez rodziców/opiekunów.
 6. Opole i Strzelce Opolskie objęte są tym samym planem zajęć.
 7. Zajęcia będą odbywać się w soboty, najczęściej jest to trzecia sobota miesiąca w terminie od listopada 2018 do kwietnia 2019:
  • W Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16
  • W Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23
 8. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 10 października 2018 r. od godz. 8.00 do 24.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 9. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka : imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy.
 10. Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo automatyczną odpowiedź o przyjęciu przez elektroniczny system zgłoszenia – nie jest to jednak tożsame z kwalifikacją dziecka do grupy!
 11. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 17.10.2018r.
 12. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 13. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu mailowego, a co za tym idzie, nie otrzymanie w terminie do 8.10.2018 maila z wynikiem rekrutacji, wynikłego z błędnego adresu podanego podczas rekrutacji zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 14. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach DPO należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail, wysyłając widomość na adres : dpo@po.opole.pl.
 15. W tym przypadku do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zainteresowane osoby zostaną poinformowane e-mailem.
 16. Opłata jednorazowa za udział dziecka w zajęciach DPO wynosi 100,00 zł.
 17. O konieczności wniesienia opłaty zostaną Państwo poinformowani w e- mailu z wynikami rekrutacji (patrz pkt.11).
 18. Wpłat będą Państwo dokonywać na rachunek Politechniki Opolskiej : nr konta: 80124016331111000026512646 z dopiskiem: „DPO/imię i nazwisko dziecka” (np. DPO/Jan Kowalski). Opłatę należy uiścić do dnia 10.11.2018r.
 19. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 20. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 21. Dziecko w czasie wykładów pozostaje pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 22. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 23. Przed wykładem należy każdorazowo zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany w dniu wykładu w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO każdorazowo student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie oraz okazyjnie inne materiały.
 24. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 25. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 26. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wzięcia udziału w edycji „Dziecięcej Politechniki Opolskiej”. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału w edycji DPO.
  • Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przenoszenia danych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@po.opole.pl.

  Wysyłając formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres organizatora edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w DPO. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z Wydarzenia na stronach internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO. Wyrażam zgodę na wystąpienia dziecka w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez uczelniane media.

 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji poprawny adres e-mail.
 28. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

 1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do dzieci, urodzonych w latach 2006 – 2009.
 2. Edycja 2018/2019 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie w Opolu i Strzelcach Opolskich.
 3. Bieżąca edycja przewidziana jest dla 500 osób (400 w Opolu) i 100 osób w Strzelcach Opolskich).
 4. Do Strzelec Opolskich mogą się rejestrować wyłącznie osoby z powiatu strzeleckiego. O przyjęciu rejestracji decydował będzie kod pocztowy miejscowości. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uważnego wyboru miejsca rejestracji w elektronicznym formularzu. Organizator nie dopuszcza możliwości samodzielnej zmiany miejsca uczestniczenia w zajęciach po dokonaniu rejestracji.
 5. W formularzu istnieje możliwość wybrania preferowanej godziny zajęć dla grupy w Opolu (10.00 lub 12.00). Preferencje te będą brane pod uwagę przez Organizatora w miarę możliwości. Możliwa jest rejestracja bez zaznaczenia preferowanej grupy.
 6. W uzasadnionych wypadkach organizator może dokonać zamiany grupy (w przypadku utworzenia dwóch grup w Opolu) lub przeniesienia dziecka do grupy w Opolu lub w Strzelcach Opolskich. Zmiany będą dokonywane wyłącznie na podstawie mailowego zgłoszenia takiej chęci przez rodziców/opiekunów.
 7. Opole i Strzelce Opolskie objęte są tym samym planem zajęć.
 8. Zajęcia będą odbywać się w soboty, najczęściej jest to trzecia sobota miesiąca w terminie od listopada 2018 do maja 2019:
  • W Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16
  • W Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23
 9. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 28 września 2018 r. od godz. 8.00 do 24.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 10. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka : imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy.
 11. System elektroniczny zarejestruje pierwsze 400 osób w Opolu, 100 w Strzelcach Opolskich. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 12. Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo automatyczną odpowiedź o przyjęciu przez elektroniczny system zgłoszenia – nie jest to jednak tożsame z kwalifikacją dziecka do grupy!
 13. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres, do dnia 8.10.2018r.
 14. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 15. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu mailowego, a co za tym idzie, nie otrzymanie w terminie do 8.10.2018 maila z wynikiem rekrutacji, wynikłego z błędnego adresu podanego podczas rekrutacji zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 16. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach DPO należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail, wysyłając widomość na adres : dpo@po.opole.pl.
 17. W tym przypadku do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zainteresowane osoby zostaną poinformowane e-mailem.
 18. Opłata jednorazowa za udział dziecka w zajęciach DPO wynosi 100,00 zł.
 19. O konieczności wniesienia opłaty zostaną Państwo poinformowani w e- mailu z wynikami rekrutacji (patrz pkt.12).
 20. Wpłat będą Państwo dokonywać na rachunek Politechniki Opolskiej : nr konta: 80124016331111000026512646 z dopiskiem: „DPO/imię i nazwisko dziecka” (np. DPO/Jan Kowalski). Opłatę należy uiścić do dnia 10.11.2018r.
 21. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 22. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 23. Dziecko w czasie wykładów pozostaje pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 24. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 25. Przed wykładem należy każdorazowo zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany w dniu wykładu w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO każdorazowo student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie oraz okazyjnie inne materiały.
 26. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 27. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 28. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wzięcia udziału w edycji „Dziecięcej Politechniki Opolskiej”. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału w edycji DPO.
  Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) dziecka, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przenoszenia danych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@po.opole.pl.

  Wysyłając formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres organizatora edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w DPO. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z Wydarzenia na stronach internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO. Wyrażam zgodę na wystąpienia dziecka w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez uczelniane media.

 29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji poprawny adres e-mail.
 30. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej.